Данъчно консултиране

 • Компании
  Закон за корпоративното подоходно облагане
  Закон за акцизите
  Закон за местните данъци и такси
  Прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
  Данъчни проверки и ревизии
 • Физически лица
  Относно прилагане на ЗДДФЛ
  Изготвяне на годишни данъчни декларации
  Предварително изчисление на данъци
  Представяне пред данъчните органи
© 2007 Sansara Ltd.